کل اخبار

 
چهارشنبه 8 اسفند 1397 - 13:51
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام استان فارس از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
چهارشنبه 8 اسفند 1397 - 13:50
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 2 بدنسازی استان فارس از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 30 بهمن 1397 - 15:33
اسامی بانوان پذیرفته شده در آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 28 بهمن 1397 - 14:54
اسامی آقایان پذیرفته شده در آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 15 بهمن 1397 - 08:57
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 9 بهمن 1397 - 15:23
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 2 بدنسازی استان تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 9 بهمن 1397 - 15:21
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام استان تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 24 دي 1397 - 11:07
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان خراسان شمالی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 24 دي 1397 - 11:00
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان خراسان شمالی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 24 دي 1397 - 10:55
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 24 دي 1397 - 10:50
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام سال 96 استان هرمزگان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 24 دي 1397 - 10:46
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام سال 97 استان هرمزگان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 24 دي 1397 - 10:33
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی سال 96 استان هرمزگان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 24 دي 1397 - 10:24
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی سال 97 استان هرمزگان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 24 دي 1397 - 10:15
اسامی بانوان پذیرفته شده در آزمون مجدد مربیگری درجه 3 بدنسازی بوشهر از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 24 دي 1397 - 09:20
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام استان کهگیلویه و بویراحمد از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 24 دي 1397 - 09:16
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام استان کهگیلویه و بویراحمد از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 6 آذر 1397 - 13:29
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان فارس از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

«

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  

>

»