کل اخبار

 
دوشنبه 24 آبان 1395 - 14:18
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان گیلان اعلام شد.

 
دوشنبه 24 آبان 1395 - 14:15
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام نیشابور اعلام شد.

 
يكشنبه 23 آبان 1395 - 15:26
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام بانوان گیلان اعلام شد.

 
يكشنبه 23 آبان 1395 - 15:23
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام بانوان نیشابور اعلام شد.

 
دوشنبه 17 آبان 1395 - 15:27
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام بانوان قزوین اعلام شد.

 
دوشنبه 17 آبان 1395 - 15:26
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان قزوین اعلام شد.

 
چهارشنبه 14 مهر 1395 - 14:18
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام استان قم اعلام شد.

 
چهارشنبه 14 مهر 1395 - 13:52
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان قماعلام شد.

 
سه شنبه 13 مهر 1395 - 14:11
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان تهران اعلام شد.

 
سه شنبه 13 مهر 1395 - 14:08
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه آزاد اسلامشهر اعلام شد.

 
يكشنبه 11 مهر 1395 - 10:57
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه آزاد اسلامشهر اعلام شد.

 
سه شنبه 6 مهر 1395 - 10:24
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان چهارمحال و بختیاری اعلام شد.

 
چهارشنبه 31 شهريور 1395 - 11:15
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان اعلام شد.

 
دوشنبه 29 شهريور 1395 - 15:49
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه خوارزمی اعلام شد.

 
يكشنبه 21 شهريور 1395 - 15:22
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه شهید رجایی اعلام شد.

 
يكشنبه 21 شهريور 1395 - 14:53
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان خراسان رضوی اعلام شد.

 
يكشنبه 21 شهريور 1395 - 14:39
اسامی آقایان پذیرفته شده در دوره ی مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آقایان دانشگاه شهید رجایی اعلام شد.

 
يكشنبه 21 شهريور 1395 - 14:36
اسامی آقایان پذیرفته شده در دوره ی مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام ارتش استان اصفهان اعلام شد.