کل اخبار

 
سه شنبه 13 مرداد 1394 - 15:51
اسامی بانوان پذیرفته شده در دوره های فنی تخصصی مربیگری بدنسازی درجه 3 گلستان اعلام شد.

 
شنبه 3 مرداد 1394 - 12:11
اسامی بانوان پذیرفته شده در دوره های فنی تخصصی مربیگری بدنسازی درجه 3 یزد اعلام شد.

 
شنبه 3 مرداد 1394 - 12:01
اسامی بانوان پذیرفته شده در دوره های فنی تخصصی مربیگری بدنسازی درجه 3 مازندران اعلام شد.

 
شنبه 13 تير 1394 - 15:50
اسامی بانوان پذیرفته شده در دوره های فنی تخصصی مربیگری بدنسازی درجه 3 کرمان اعلام شد.

 
شنبه 13 تير 1394 - 15:38
اسامی بانوان پذیرفته شده در دوره های فنی تخصصی مربیگری بدنسازی درجه 3 همدان اعلام شد.

 
چهارشنبه 3 تير 1394 - 11:19
اسامی آقایان پذیرفته شده در دوره های مربیگری بدنسازی درجه 3 دانشگاه کاشان اعلام شد.

 
چهارشنبه 3 تير 1394 - 11:13
اسامی آقایان پذیرفته شده در دوره های مربیگری بدنسازی درجه 3 دانشگاه ولیعصر رفسنجان اعلام شد.

 
پنجشنبه 28 خرداد 1394 - 20:39
اسامی بانوان پذیرفته شده در دوره های فنی تخصصی مربیگری بدنسازی درجه 3 سازمان ورزش شهرداری تهران اعلام شد.

 
پنجشنبه 28 خرداد 1394 - 20:33
اسامی بانوان پذیرفته شده در دوره های فنی تخصصی مربیگری بدنسازی درجه 3 انجمن پزشکی ورزشی اعلام شد.

 
پنجشنبه 28 خرداد 1394 - 20:29
اسامی بانوان پذیرفته شده در دوره های مربیگری بدنسازی درجه 3 بانوان استان خوزستان اعلام شد.

 
سه شنبه 26 خرداد 1394 - 15:18
اسامی آقایان پذیرفته شده در دوره های مربیگری بدنسازی درجه 3 استان سمنان اعلام شد.

 
سه شنبه 26 خرداد 1394 - 15:16
اسامی آقایان پذیرفته شده در دوره های مربیگری بدنسازی درجه 3 استان هرمزگان اعلام شد.

 
سه شنبه 26 خرداد 1394 - 15:14
اسامی بانوان پذیرفته شده در آزمون ورودی مربیگری بدنسازی درجه 3 بانوان استان زنجان اعلام شد.

 
سه شنبه 26 خرداد 1394 - 15:07
اسامی بانوان پذیرفته شده در آزمون ورودی مربیگری بدنسازی درجه 3 بانوان استان خراسان شمالی اعلام شد.

 
سه شنبه 26 خرداد 1394 - 15:05
اسامی بانوان پذیرفته شده در آزمون فنی تخصصی مربیگری بدنسازی درجه 3 بانوان استان همدان اعلام شد.

 
سه شنبه 26 خرداد 1394 - 15:02
اسامی بانوان پذیرفته شده در آزمون فنی تخصصی مربیگری بدنسازی درجه 3 بانوان دانشگاه شریعتی اعلام شد.

 
دوشنبه 25 خرداد 1394 - 18:11
اسامی بانوان پذیرفته شده در آزمون ورودی مربیگری بدنسازی درجه 3 بانوان استان کردستان اعلام شد.