کل اخبار

 
دوشنبه 5 شهريور 1397 - 10:33
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان اصفهان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 5 شهريور 1397 - 10:32
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 5 شهريور 1397 - 10:20
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه مازندران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 5 شهريور 1397 - 10:19
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی دانشگاه مازندران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
چهارشنبه 23 خرداد 1397 - 13:43
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 پاورلیفتینگ زنجان از سوی کمیته پاورلیفتینگ فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
چهارشنبه 23 خرداد 1397 - 13:32
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان زنجان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 22 خرداد 1397 - 13:33
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و کاربا دستگاه آزمون مجدد 18 اسفند ماه 96 از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 22 خرداد 1397 - 13:33
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان کرمانشاه از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 22 خرداد 1397 - 13:31
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان زنجان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 22 خرداد 1397 - 13:27
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آزمون مجدد 18 اسفند ماه 96 از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 22 خرداد 1397 - 13:27
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان کرمانشاه از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 22 خرداد 1397 - 13:26
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
چهارشنبه 9 خرداد 1397 - 10:02
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 2 بدنسازی استان تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 7 خرداد 1397 - 13:52
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 7 خرداد 1397 - 13:50
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان کرمان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 7 خرداد 1397 - 13:49
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان کرمان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 - 15:11
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان ایلام از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 - 14:56
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان ایلام از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.