کل اخبار

 
سه شنبه 22 خرداد 1397 - 13:33
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان کرمانشاه از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 22 خرداد 1397 - 13:31
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان زنجان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 22 خرداد 1397 - 13:27
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آزمون مجدد 18 اسفند ماه 96 از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 22 خرداد 1397 - 13:27
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان کرمانشاه از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 22 خرداد 1397 - 13:26
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
چهارشنبه 9 خرداد 1397 - 10:02
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 2 بدنسازی استان تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 7 خرداد 1397 - 13:52
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 7 خرداد 1397 - 13:50
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان کرمان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 7 خرداد 1397 - 13:49
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان کرمان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 - 15:11
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان ایلام از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 - 14:56
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان ایلام از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 9 ارديبهشت 1397 - 15:02
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دی ماه استان تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 9 ارديبهشت 1397 - 15:01
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آذر ماه استان تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 - 15:30
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان فارس از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
 - 
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 - 15:22
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان فارس از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 - 15:22
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان مرکزی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 2 ارديبهشت 1397 - 08:59
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان یزد از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.