کل اخبار

 
يكشنبه 9 ارديبهشت 1397 - 15:02
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دی ماه استان تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 9 ارديبهشت 1397 - 15:01
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آذر ماه استان تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 - 15:30
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان فارس از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
 - 
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 - 15:22
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان فارس از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 - 15:22
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان مرکزی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 2 ارديبهشت 1397 - 08:59
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان یزد از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 2 ارديبهشت 1397 - 08:58
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان گلستان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 2 ارديبهشت 1397 - 08:57
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان یزد از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 2 ارديبهشت 1397 - 08:56
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان گلستان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
سه شنبه 22 اسفند 1396 - 12:45
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان بوشهر از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 21 اسفند 1396 - 14:58
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 21 اسفند 1396 - 14:57
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان اصفهان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
شنبه 19 اسفند 1396 - 15:01
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
شنبه 19 اسفند 1396 - 15:00
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان کردستان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 14 اسفند 1396 - 09:35
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی آذر ماه استان تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
دوشنبه 14 اسفند 1396 - 09:31
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی آذر ماه استان تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

 
يكشنبه 13 اسفند 1396 - 12:56
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه سمنان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.