کل اخبار

 
شنبه 7 اسفند 1395 - 13:00
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آقایان کردستان اعلام شد.

 
شنبه 7 اسفند 1395 - 12:57
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام بانوان کردستان اعلام شد.

 
شنبه 7 اسفند 1395 - 12:55
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام بانوان کاشان اعلام شد.

 
شنبه 30 بهمن 1395 - 15:32
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آقایان دانشگاه طبرسی اعلام شد.

 
شنبه 30 بهمن 1395 - 15:30
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام بانوان دانشگاه طبرسی استان تهران اعلام شد.

 
شنبه 30 بهمن 1395 - 15:28
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آقایان کرمانشاه اعلام شد.

 
شنبه 30 بهمن 1395 - 15:27
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام بانوان کرمانشاه اعلام شد.

 
چهارشنبه 27 بهمن 1395 - 14:52
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام بانوان خوزستان اعلام شد.

 
شنبه 16 بهمن 1395 - 15:10
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام بانوان خراسان رضوی اعلام شد.

 
شنبه 16 بهمن 1395 - 15:06
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان خراسان رضوی اعلام شد.

 
سه شنبه 12 بهمن 1395 - 11:50
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان اعلام شد.

 
سه شنبه 12 بهمن 1395 - 11:28
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام بانوان زنجان اعلام شد.

 
سه شنبه 12 بهمن 1395 - 10:53
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام شهر قدس اعلام شد.

 
سه شنبه 12 بهمن 1395 - 10:50
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام شهرقدس اعلام شد.

 
سه شنبه 16 آذر 1395 - 09:21
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان یزد اعلام شد.

 
سه شنبه 16 آذر 1395 - 09:19
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان یزد اعلام شد.

 
شنبه 6 آذر 1395 - 13:57
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام بانوان فارس اعلام شد.

 
دوشنبه 24 آبان 1395 - 14:39
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام استان گیلان اعلام شد.