کل اخبار

 
شنبه 14 اسفند 1395 - 10:08
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان البرز اعلام شد.

 
شنبه 14 اسفند 1395 - 10:06
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی بانوان زاهدان اعلام شد.

 
شنبه 14 اسفند 1395 - 10:03
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش زاهدان اعلام شد.

 
شنبه 14 اسفند 1395 - 09:27
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام سمنان اعلام شد.

 
شنبه 14 اسفند 1395 - 09:22
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام شاهرود اعلام شد.

 
شنبه 7 اسفند 1395 - 13:04
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام کاشان اعلام شد.

 
شنبه 7 اسفند 1395 - 13:02
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آقایان قم اعلام شد.

 
شنبه 7 اسفند 1395 - 13:00
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آقایان کردستان اعلام شد.

 
شنبه 7 اسفند 1395 - 12:57
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام بانوان کردستان اعلام شد.

 
شنبه 7 اسفند 1395 - 12:55
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام بانوان کاشان اعلام شد.

 
شنبه 30 بهمن 1395 - 15:32
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آقایان دانشگاه طبرسی اعلام شد.

 
شنبه 30 بهمن 1395 - 15:30
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام بانوان دانشگاه طبرسی استان تهران اعلام شد.

 
شنبه 30 بهمن 1395 - 15:28
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آقایان کرمانشاه اعلام شد.

 
شنبه 30 بهمن 1395 - 15:27
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام بانوان کرمانشاه اعلام شد.

 
چهارشنبه 27 بهمن 1395 - 14:52
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام بانوان خوزستان اعلام شد.

 
شنبه 16 بهمن 1395 - 15:10
اسامی بانوان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام بانوان خراسان رضوی اعلام شد.

 
شنبه 16 بهمن 1395 - 15:06
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان خراسان رضوی اعلام شد.

 
سه شنبه 12 بهمن 1395 - 11:50
اسامی آقایان پذیرفته شده در مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان اعلام شد.