متولي اورال بادي كلاسيك شد، خسروآبادي اورال پرورش اندام

سيد عظيم متولي و خسن خسرو آبادي بترتيب اورال رشته هاي بادي كلاسيك و پرورش اندام رقابت هاي آسيايي چين شدند.

سيد عظيم متولي و خسن خسرو آبادي بترتيب اورال رشته هاي بادي كلاسيك و پرورش اندام رقابت هاي آسيايي چين شدند.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام، سيد عظيم متولي در رقابتي نزديك با حريفان خود در رشته بادي كلاسيك توانست عنوان اورالي مسابقات را به خود اختصاص دهد.

در پرورش اندام كه رقابت دشواري در آن بين ورزشكاران ايراني وجود داشت در نهايت حسن خسروآبادي با درخششي مثال زدني توانست به مقام اورالي پرورش اندام رقابت هاي آسيايي چين برسد.

  • 19:20
  • 1399/03/16
  • 128136