اصلاحیه/ پیرو بخشنامه رقابت های پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک قهرمانی کشور