جهت برگزاری هرگونه رقابت های پاورلیفتینگ با مسوول کمیته هماهنگ شود