بخشنامه وزارت ورزش در خصوص کمک به استان های سیل زده