اطلاعیه و بخشنامه در خصوص شیوه جدید کلاهبرداری از هیات های استانی