مسعودي به جمع داوران جهاني پيوستارسلان مسعودي داور بين المللي كشورمان با موفقيت در آزمونهاي ورودي به جرگه داوران جهاني مچ اندازي پيوست.

ارسلان مسعودي داور بين المللي كشورمان با موفقيت در آزمونهاي ورودي به جرگه داوران جهاني مچ اندازي پيوست.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ارسلان مسعودي داور بين المللي مچ اندازي كشورمان كه در رقابت هاي جهاني روماني حاضر و به قضاوت پرداخت با موفقيت در آزمونهاي ورودي و قضاوت هاي خوبي كه داشت ، توانست به جرگه داوران جهاني مچ اندازي بپيوندد.