ابطال حکم مربیگریحکم مربیگری یکی از مربیان در شهرستان تنکابن به دلیل تحویز و فروش داورهای نیروزا و مکمل های غیر مجاز به ورزشکاران ابطال شد.

حکم مربیگری یکی از مربیان در شهرستان تنکابن به دلیل تحویز و فروش داورهای نیروزا و مکمل های غیر مجاز به ورزشکاران ابطال شد.به گزارش سایت رسمی فدراسینون بدنسازی و پرورش اندام، مجید نصیری مربی و موسس یکی از باشگاه های شهرستان تنکابن به حکم کمیته انضباطی فدراسیون بدلیل تجویز و فروش داروهای نیروزا و مکمل های غیر مجاز به ورزشکاران به استناد مواد15-10 و 14 آئین نامه انضباطی به ابطال حکم مربیگری محکوم گردید.