3 ماه محرومیت برای بسطامیایوب بسطامی یکی از اعضای تیم های ملی ایران در رقابت های آسیایی چین با حکم کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به پرداخت خسارات وارده به فدراسیون و همچنین 3 ماه محرومیت از حضور در تمامی مسابقات رسمی فدراسیون محکوم شد.

ایوب بسطامی یکی از اعضای تیم های ملی ایران در رقابت های آسیایی چین با حکم کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به پرداخت خسارات وارده به فدراسیون و همچنین 3 ماه محرومیت از حضور در تمامی مسابقات رسمی فدراسیون محکوم شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، ایوب بسطامی عضو تیم ملی پرورش اندام ایران در مسابقات آسیایی چین مبنی بر عدم رعایت مقررات و ضوابط و به استناد مواد 10 و 14 آئین نامه انضباطی به پرداخت خسارات وارده به فدراسیون و همچنین 3 ماه محرومیت از تمامی مسابقات رسمی فدراسیون محکوم شد.