توبیخ کتبی برای 5 ملی پوش5 نفر از ملی پوشان اعزامی به رقابت های جهانی فجیره امارات با حکم کمیته انضباطی فدراسیون توبیخ کتبی شدند.

5 نفر از ملی پوشان اعزامی به رقابت های جهانی فجیره امارات با حکم کمیته انضباطی فدراسیون توبیخ کتبی شدند.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، فرید شیرمحمدزاده، علی تمیمی، ناصر خدامی، نوید سمایی و سجاد حیدری 5 نفر از ملی پوشان اعزامی کشورمان به رقابت های جهانی فجیره امارات بدلیل عدم رعایت قوانین و شئونات اسلامی و به استناد مواد 15و 14 آئین نامه انضباطی توبیخ کتبی شدند.