محرومیت یک ساله یک ملی پوش از حضور در رقابت های رسمی فدراسیونعلیرضا حسنوند ملی پوش اعزامی به رقابت های جهانی فجیره امارات یکسال از حضور در مسابقات رسمی فدراسیون محروم شد.

علیرضا حسنوند ملی پوش اعزامی به رقابت های جهانی فجیره امارات یکسال از حضور در مسابقات رسمی فدراسیون محروم شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرور اندام، علیرضا حسوندملی پوش اعزامی به رقابت های جهانی فجیره امارات به دلیل عدم رعایت قوانین و شئونات اسلامی و به استناد ماده 10 و 14 آئین نامه انضباطی به یک سال محرومیت از مسابقات رسمی فدراسیون محکوم گردید.