تائيد آراي كميته انضباطي توسط شوراي عالي انضباطيمحكوميت هاي پيشين مجيد نصيري و داود خواجوند توسط كميته انضباطي فدراسيون، همچنان به قوت خود باقي ماند.

محكوميت هاي پيشين مجيد نصيري و داود خواجوند توسط كميته انضباطي فدراسيون، همچنان به قوت خود باقي ماند.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام محرم عبدي پور رئيس كميته انضباطي فدراسيون اعلام كرد با توجه به اعتراض مجيد نصيري و داود خواجوند به آراي پيشين كميته انضباطي ، شورايعالي انضباطي براي رسيدگي به اعتراض آنها تشكيل و احكام قبلي آنها را تائيد كرد.

عبدي پور گفت: بر اساس آراي قبلي كارت مربيگري مجيد نصيري باطل و زمان آغاز محروميت ٦ ماهه داود خواجوند از تمامي فعاليت هاي رشته مچ اندازي نيز از تاريخ ٩ ديماه ١٣٩٨ آغاز و محاسبه خواهد شد.