برگزاری دوره های مربیگری بدنسازی رشته های ورزشیاولین دوره مربیگری بدنسازی برای رشته های ورزشی ویژه آقایان و بانوان بطور جداگانه برگزار خواهد شد.

اولین دوره مربیگری بدنسازی برای رشته های ورزشی ویژه آقایان و بانوان بطور جداگانه برگزار خواهد شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، نخستین دوره مربیگری بدنسازی برای رشته های ورزشی ویژه بانوان و آقایان بطور جداگانه با ارائه مدرک معتبر رسمی توسط فدراسیون برگزار خواهد شد. برگزار کنندگان این دوره های آموزشی اعلام کردند که زمان برگزاری دوره آموزشی بانوان 12 لغایت 18 بهمن ماه و آقایان نیز 10 لغایت 16 اسفند ماه خواهد بود.