دبير فدراسيون اعلام كرد

فعاليتهاي موازي با موافقت فدراسيون انجام خواهد شدكليه فعاليت هاي هيات هاي كارگري ، دانشجويي و.... در استانها بايد با هماهنگي فدراسيون صورت پذيرد

به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام مهدي نصيبي دبير فدراسيون اعلام كرد ، به منظور ساماندهي در انجام مسابقات ورزشي هيات هاي كارگري ، دانشجويي و ..... استانها جهت درخواست تامين داور و يا امكانات ورزشي مي بايست درخواست خود از سوي فدراسيونهاي مربوطه را به فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام اعلام ، تا پس از بررسي ، جهت اجرا به هيات هاي استاني ابلاغ گردد .