قابل توجه مربیان بین المللی دوره سال 95مربیانی که در سال 1395 در دوره مربیگری بین المللی شرکت کرده و موفق به اخذ دفترچه شده اند، جهت اخذ کد عضویت IFBB با همراه داشتن دفترچه مذکور به فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام مراجعه نمایند.

مربیانی که در سال 1395 در دوره مربیگری بین المللی شرکت کرده و موفق به اخذ دفترچه شده اند، جهت اخذ کد عضویت IFBB با همراه داشتن دفترچه مذکور به فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام مراجعه نمایند.به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مربیان پرورش اندام که در سال 1395 در دوره مربیگری بین المللی شرکت کرده و موفق به اخذ دفترچه مربیگری شده اند، جهت دریافت دیپلم بین المللی و کد عضویت فدراسیون جهانی بدنسازی و پرورش اندام با همراه داشتن دفترچه مذکور به کمیته آموزش فدراسیون مراجعه نمایند.