مدال های نقره ای برای ورزشکاران بادی کلاسیکرقابت های بادی کلاسیک قهرمانی مردان آسیا امروز برگزار شد و طی آن ورزشکاران خوب کشورمان صاحب 4 مدال نقره و 2 مدال برنز شدند.

رقابت های بادی کلاسیک قهرمانی مردان آسیا امروز برگزار شد و طی آن ورزشکاران خوب کشورمان صاحب 4 مدال نقره و 2 مدال برنز شدند.به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در رقابت های بادی کلاسیک قهرمانی مردان آسیا شاهین زبرجد دسته قدی 165 سانتی متر، محمدسعید نائینی در دسته قدی 168 سانتی متر، محسن پورصابر در دسته قدی 171 سانتی متر و سید عظیم متولی در دسته قدی 175 سانتی متر به مدال نقره رسیدند.

محمدرضا بزرگ در دسته قدی 171 سانتی متر و سید مجتبی حسینی در دسته قدی 175 سانتی متر نیز به دو مدال برنز آسیایی دست یافتند.