میزبانی رقابت های سال 2019 آسیا به اندونزی رسیدمیزبانی رقابت های پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک قهرمانی آسیا برای سال 2019 معرفی شد.

میزبانی رقابت های پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک قهرمانی آسیا برای سال 2019 معرفی شد.به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اعضا کنگره رقابت های آسیایی پس از استماع سخنان نمایندگان داوطلب میزبانی رقابت های سال 2019، حکم به میزبانی کشور اندونزی دادند.

اندونزی اگرچه در رشته پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک از جایگاه درخور توجهی در
آسیا برخوردار نیست، اما با قبول این میزبانی قرار است تلاش های مثبت بسیاری در زمینه رشد و گسترش این رشته در آن کشور انجام شود.