امیری: حق السهم فدراسیون قابل بخشش نیست!از این پس حق السهم فدراسیون از محل برگزاری سمینارها و دوره های داوری و مربیگری باید در قالب یک فیش مجزا به نام هر نفر به شماره حساب فدراسیون واریز تا بقیه پروسه های اداری جهت صدور و ارسال احکام به وزارت ورزش و جوانان صورت پذیرد.

از این پس حق السهم فدراسیون از محل برگزاری سمینارها و دوره های داوری و مربیگری باید در قالب یک فیش مجزا به نام هر نفر به شماره حساب فدراسیون واریز تا بقیه پروسه های اداری جهت صدور و ارسال احکام به وزارت ورزش و جوانان صورت پذیرد.


به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، ناصر امیری رئیس کمیته آموزش فدراسیون در این ارتباط گفت: به پیشنهاد کمیته آموزش و خزانه دار و تصویب هیات رئیسه فدراسیون در خصوص رعایت قانون محاسباتی از این پس حق السهم فدراسیون از محل برگزاری تمامی دوره های آموزشی در قالب یک فیش مجزا به نام هر نفر می بایست به شماره حساب فدراسیون 0106361522005 بانک ملی شعبه نمایشگاه بین المللی واریز و اصل فیش جهت تکمیل پرونده به هیات استان و یا به کمیته آموزش فدراسیون تحویل گردد، تا متعاقب آن بقیه پروسه اداری جهت صدور و ارسال احکام به وزارت ورزش و جوانان صورت پذیرد.