از خودمان شروع کنیم!در روزهایی که کم آبی و قطعی گاه و بیگاه برق به دغدغه ذهنی بسیاری از مردم عزیز کشورمان تبدیل شده است، شاید ما هم بتوانیم به سهم خود با رعایت بسیاری از موارد، اندکی از دغدغه های به جای مردم عزیز خود بکاهیم.

در روزهایی که کم آبی و قطعی گاه و بیگاه برق به دغدغه ذهنی بسیاری از مردم عزیز کشورمان تبدیل شده است، شاید ما هم بتوانیم به سهم خود با رعایت بسیاری از موارد، اندکی از دغدغه های به جای مردم عزیز خود بکاهیم.

در گرمای تابستان و در شرایطی که بحران آب و برق کشور را بنوعی در شرایط هشدار قرار داده است، هر کدام از ما اگر یک دور کمتر شیر آب را بچرخانیم و یا یک لامپ اضافی محل کار و یا منزل خود را خاموش کنیم، قطعاً می توانیم به اینکه قطعی برق و آب نداشته باشیم کمک نمائیم.

چنانچه هر کدام از ما همانطور که تا به امروز همراهی خودمان را نشان داده ایم، با صرفه جویی یک لیوان آب در سدها ذخیره کنیم، قطعاً کمک خواهیم کرد تا مزارع کشور غصه بی آبی نداشته باشند.

پس از همین حالا شروع کنیم تا ما نیز به سهم خود در این کار بزرگ سهیم شده باشیم.