فراهانی: بزودی حکم کمیته انضباطی صادر خواهد شد!کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در راستای شفاف سازی در فضای ورزش پرطرفدار بدنسازی و پرورش اندام با حضور تمامی اعضا در خصوص شکایت یکی از ورزشکاران بانوی کشور روز گذشته تشکیل جلسه داد.

کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در راستای شفاف سازی در فضای ورزش پرطرفدار بدنسازی و پرورش اندام با حضور تمامی اعضا در خصوص شکایت یکی از ورزشکاران بانوی کشور روز گذشته تشکیل جلسه داد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در جلسه کمیته انضباطی، طرفین شکایت، حاضر و هر کدام در مدت زمانی مشخص به صورت مکتوب و در صحبت هایی شفاهی از حق خود دفاع کرده و تمامی اظهارات خود را در این زمینه بیان داشتند.

در جلسه روز گذشته کمیته انضباطی فدراسیون، طرفین دعوی تمامی مستندات خود را به رئیس کمیته انضباطی ارائه و توضیحاتی نیز بیان داشتند، که پس از استماع صحبت های دو طرف کمیته انضباطی وارد شور و بررسی شد.

اکبر فراهانی رئیس کمیته انضباطی در خصوص رای جلسه فوق گفت: بزودی و پس از بررسی تمامی موارد حکم صادر خواهد شد.