پایان کار دوره آموزش مدرسی اپلیکیشن آودوره آموزش مدرسی اپلیکیشن آو که از چندی پیش با جضور 25 نفر از مدرسین و اساتید دانشگاه های سراسر کشور اغاز شده بود، به پایان رسید.

دوره آموزش مدرسی اپلیکیشن آو که از چندی پیش با جضور 25 نفر از مدرسین و اساتید دانشگاه های سراسر کشور اغاز شده بود، به پایان رسید.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، دوره آموزش تربیت مدرسی اپلیکیشن آو از تاریخ 3 لغایت 6 شهریور ماه برگزار شد و در پایان مدرسین گواهینامه های خود را از مهدی نصیبی دبیر فدراسیون و ناصر امیری رئیس کمیته آموزش فدراسیون دریافت داشتند.