بخشنامه مسابقات پرس سینه با لوازم قهرمانی باشگاه های کشور