معرفی مسئول برگزاری مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های کشور آقایان