تغییر زمان برگزاری مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه های کشور