بخشنامه برگزاری مجمع عمومی سالیانه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام