بخشنامه رقابت های پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمان یباشگاه های کشور