بخشنامه سیزدهمین دوره رقابت قویترین مردان 105+ کیلو گرم