مراسم اهداي كاپ ها و مدالهاي مرحوم بيت الله عباسپور به موزه آستان قدس رضوي به روايت تصوير