1402/09/16

صدیقه تبریزی نوری

نائب رئیس استان خراسان رضوی

مریم گلی باغ

نایب رئیس استان اصفهان

ناهید مقدس

نائب رییس استان گیلان

سميه جمادشرف

نايب رئيس استان لرستان

زهرا شیخ احمدی

نايب رئيس استان کردستان

مریم عبدالوند

نایب رئیس استان خوزستان

سمیه مهری فر

نایب رئیس استان اردبیل

سمانه جدیدی

نائب رئیس استان سمنان

ملیحه داودآبادی فراهانی

نائب رئیس استان مرکزی

مهشید صابونچی

نائب رئیس استان تهران

نجمه نصیری

نائب رئیس استان یزد

سیده شیدا رونقی

نائب رئیس استان زنجان