1401/03/05

عبدالمهدی نصیرزاده

رییس فدراسیون

ناصر امیری

سرپرست دبیری فدراسیون

رضا فیروزی

نایب رئیس

نسرین شاه محمدیان

نایب رئیس بانوان

حسین اخلاقی

عضو هیات رئیسه

محمد رضا پورابراهیمی

عضو هیات رئیسه

کامران صنعتی

عضو هیات رییسه

علی تبریزی نوری

کارشناس خبره و عضو هیات رییسه

عباس شکری

خزانه دار

کاوه درودی

عضو هیات رییسه