1400/06/30

عبدالمهدی نصیرزاده

رییس فدراسیون

حسن کرباسی

دبیرکل فدراسیون

رضا فیروزی

نایب رئیس

نسرین شاه محمدیان

نایب رئیس بانوان

حسین اخلاقی

عضو هیات رئیسه

محمد رضا پورابراهیمی

عضو هیات رئیسه

کامران صنعتی

عضو هیات رییسه

علی تبریزی نوری

کارشناس خبره و عضو هیات رییسه

عباس شکری

سرپرست خزانه داری