1400/02/25

عبدالمهدی نصیرزاده

رییس فدراسیون

حسن کرباسی

سرپرست دبیری فدراسیون

رضا فیروزی (نایب رئیس)

نایب رئیس

زهره مرزوقی

نایب رئیس بانوان

حسین اخلاقی

عضو هیات رئیسه

محمد رضا پورابراهیمی

عضو هیات رئیسه

امیر رامشی

خزانه دار