1401/05/26
گزارش تصویری از تمرین تیم ملی پرس سینه، اعزامی به مسابقات جهانی قزاقستان