1403/04/24

عبدالمهدی نصیرزاده

رییس فدراسیون

ناصر امیری

دبیرکل فدراسیون

رضا فیروزی

نایب رئیس

نسرین شاه محمدیان

نایب رئیس بانوان

محمدعلی فرهنگ مهر

عضو هیات رئیسه

عباس عراقچی

عضو هیات رییسه

کاوه درودی

عضو هیات رییسه

عباس شکری

خزانه دار

محمد رحیمیان

بازرس فدراسیون