1401/05/29

احکام کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد

احکام کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در خصوص پرونده های مربوط به تخلفات دو ورزشکار اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بعد از برگزاری جلسه، آرای خود را به شرح زیر اعلام کرد:

1- آقای علیرضا مشکی به جهت برهم زدن نظم و مراعات نکردن رفتار و شان حرفه ای در مسابقات پاورلیفتینگ کرمان با رای کمیته انضباطی به تذکر و اخطار کتبی و جدى با درج در سوابق ورزشی و یک سال محرومیت از حضور و شرکت در مسابقات و رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی محکوم می گردد. آرای صادر شده تا 20 روز بعد از ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون قابل تجدیدنظرخواهی است. 

2- آقای محمدکاظم ذوالفقاری به جهت رفتار خلاف آیین نامه و دستورالعمل های قانونی و انضباطی و با رعایت جهات تخفیف در تعیین مجازات و لحاظ سوابق ورزشی و قهرمانی محکوم به پرداخت جریمه نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال و محرومیت از حضور در شرکت در مسابقات و رویدادهای ورزشی بین المللی و داخلی به مدت یک سال محکوم می گردد. آرای صادر شده تا 20 روز بعد از ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون قابل تجدیدنظرخواهی است. 

3- محرومیت یک ساله آقای مجید جامه بزرگ از مسابقات داخلی و بین المللی برابر با مقررات آیین نامه انضباطی و لحاظ تخفیف و تبدیل مجازات موضوع محکومیت سابق و به جهت ایجاد فرصت در تداوم فعالیت های ورزشی قهرمانی، به چهار ماه تخفیف و تبدیل شده است. این رای قطعی است.