1401/05/29

بهارى رييس هيات بدنسازى و پرورش اندام استان كردستان شد

بهنام بهارى با اخذ ٢٣ راى از مجمع انتخاباتى هيات بدنسازى و پرورش اندام استان كردستان، به عنوان رييس هيات اين استان در چهار سال آينده معرفى شد.

 

به گزارش روابط عمومى فدراسيون بدنسازى و پرورش اندام، مجمع انتخاباتى هيات بدنسازى و پرورش اندام استان كردستان امروز با حضور عبدالمهدى نصيرزاده رييس فدراسيون بدنسازى، حامد جولايى مديركل ورزش و جوانان استان كردستان و ساير اعضاى مجمع برگزار شد. 

آقايان مرتضى باقرى، بهنام بهارى و بهمن ميرزايى سه كانديداى حاضر در اين مجمع بودند كه برنامه هاى خود را ارائه كردند. 

بعد از راى گيرى از ٣٠ عضو مجمع، در نهايت بهنام بهارى با ٢٣ راى توانست به عنوان رييس هيات كردستان براى چهار سال آينده معرفى شد. 
بهمن ميرزايى نيز ٦ راى به دست آورد و يك راى نيز باطله اعلام شد.